Menu Close

(4.1) Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (IPP) là gì?

(4.1) Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (IPP) là gì?

IPP là một tài liệu nêu các dịch vụ và sự hỗ trợ mà quý vị cần và muốn để đạt được mục đích trong cuộc sống. Tài liệu này cho biết người sẽ cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ. IPP là một hợp đồng: sau khi quý vị và trung tâm khu vực nhất trí về nội dung của IPP, trung tâm khu vực phải thực hiện theo kế hoạch này.[1]“Mặc dù đúng là trung tâm khu vực có ‘quyền tự quyết rộng rãi trong việc xác định cách triển khai IPP, nhưng họ hoàn toàn không có quyền tự quyết trong … Continue reading Cả quý vị (hoặc cha/mẹ hay người đại diện) và trung tâm khu vực phải ký vào IPP trước khi các dịch vụ quý vị đã nhất trí có thể bắt đầu.[2]Mục 4646(i). Quý vị chỉ có thể nhận các dịch vụ trong IPP của mình. Để nhận một dịch vụ mới hoặc dịch vụ khác, quý vị phải thay đổi IPP, thường là thông qua một cuộc họp IPP khác. IPP cho biết nhu cầu, sở thích, lựa chọn, mục đích và mục tiêu cùng các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần để đạt được những điều đó. IPP tập trung vào quý vị và gia đình quý vị, nếu thích hợp. IPP sẽ giúp quý vị sinh sống trong cộng đồng và tận hưởng cuộc sống độc lập, có ích và bình thường nhất có thể.[3]Mục 4646.

IPP của quý vị cần bao gồm:

  • Thông tin về các thế mạnh, lựa chọn và nhu cầu của quý vị.[4]Mục 4646.5(a)(1).
  • Các dịch vụ và sự hỗ trợ cụ thể quý vị cần và chọn để sống một cuộc sống độc lập và có ích hơn.[5]Các Mục 4501 và 4502(a).
  • Các dịch vụ cụ thể quý vị cần để đáp ứng các nhu cầu cá nhân.[6]“Đạo Luật [Lanterman] dự tính rõ ràng rằng các dịch vụ cần được cung cấp cho mỗi khách hàng sẽ được chọn ‘trên cơ sở cá nhân’.”  Williams … Continue reading
  • Một danh sách các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần, người cung cấp và thời gian bắt đầu.[7]Mục 4646.5(a)(5).

IPP của quý vị phải cho biết trung tâm khu vực có cung cấp, giám sát hoặc thanh toán cho các dịch vụ của quý vị không, hay một cơ quan khác sẽ làm những việc này. IPP của quý vị phải nêu rõ người chịu trách nhiệm cung cấp hoặc thanh toán cho từng dịch vụ.[8]“Các dịch vụ và sự hỗ trợ mà trung tâm khu vực đồng ý cung cấp cho khách hàng phải được nêu bằng ngôn từ rõ ràng. [Việc chỉ nói] rằng trung tâm khu … Continue reading

Các Phụ Lục của chúng tôi có thể giúp quý vị lập kế hoạch cho IPP. Phụ Lục I (Thông Tin Trợ Giúp Lập Kế Hoạch IPP); Phụ Lục J (Sử Dụng IPP để Lập Kế Hoạch cho Hoạt Động Cộng Đồng); và Phụ Lục K (Chuẩn Bị cho Cuộc Họp IPP hoặc IFSP của Con Quý Vị).

References
1 “Mặc dù đúng là trung tâm khu vực có ‘quyền tự quyết rộng rãi trong việc xác định cách triển khai IPP, nhưng họ hoàn toàn không có quyền tự quyết trong việc xác định có hay không thực hiện IPP; họ phải

thực hiện IPP [tham khảo Mục 4648].” Hiệp Hội Dành Cho Công Dân Chậm Phát Triển California kiện Sở Dịch Vụ Phát Triển (1985) 38 Báo Cáo Của California số 3 384, 390.

2 Mục 4646(i).
3 Mục 4646.
4 Mục 4646.5(a)(1).
5 Các Mục 4501 và 4502(a).
6 “Đạo Luật [Lanterman] dự tính rõ ràng rằng các dịch vụ cần được cung cấp cho mỗi khách hàng sẽ được chọn ‘trên cơ sở cá nhân’.”  Williams kiện Macomber (1991) 226 Báo Cáo Phúc Thẩm Của California số 3 225, 232.
7 Mục 4646.5(a)(5).
8 “Các dịch vụ và sự hỗ trợ mà trung tâm khu vực đồng ý cung cấp cho khách hàng phải được nêu bằng ngôn từ rõ ràng. [Việc chỉ nói] rằng trung tâm khu vực sẽ ‘yêu cầu’ tài trợ là mơ hồ vì không rõ cơ quan này đang đồng ý cung cấp dịch vụ … hay chỉ đang đồng ý yêu cầu dịch vụ.” Về vụ T.S. kiện Trung Tâm Khu Vực Golden Gate,Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (OAH) Vụ Kiện Số 2003020153 và N2003010267.