Menu Close

(4.32) Trung tâm khu vực có cần xem xét nền tảng văn hóa và ngôn ngữ của tôi không?

(4.32) Trung tâm khu vực có cần xem xét nền tảng văn hóa và ngôn ngữ của tôi không?

Có. Trung tâm khu vực phải cung cấp thông tin sao cho “phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ đối với người tiêu dùng”. [1]Mục 4502.1(b).  Điều này bao gồm cung cấp “dịch vụ giao tiếp thay thế” mà quý vị cần để giao tiếp bằng ngôn ngữ bản địa. [2]Mục 4646(j)(1)-(2), 4643(d); xem thêm Bộ Luật Chính Quyền California mục 11135 đến 11139.8.

Việc phát triển IPP cho trẻ em đòi hỏi sự tôn trọng đối với quyền ra quyết định của gia đình, đáp ứng các nhu cầu luôn phát sinh của toàn thể gia đình, xây dựng dựa trên thế mạnh của gia đình và tôn trọng sở thích, giá trị văn hóa và lối sống của họ.[3]Các Mục 4646.5(a)(1)&(3) và 4685(b).

References
1 Mục 4502.1(b)
2 Mục 4646(j)(1)-(2), 4643(d); xem thêm Bộ Luật Chính Quyền California mục 11135 đến 11139.8.
3 Các Mục 4646.5(a)(1)&(3) và 4685(b).