Menu Close

(4.36) Nếu tôi cần nhiều hơn một cuộc họp để phát triển IPP thì sao?

(4.36) Nếu tôi cần nhiều hơn một cuộc họp để phát triển IPP thì sao?

Nếu quý vị có nhu cầu phức tạp hoặc cần đánh giá về các dịch vụ và sự hỗ trợ dành cho quý vị, quý vị có thể cần nhiều hơn một cuộc họp IPP. Quý vị có thể họp với trung tâm khu vực với tần suất cần thiết để viết IPP.