Menu Close

(4.7) Tôi có phải sử dụng các nguồn lực chung trước khi yêu cầu trung tâm khu vực cung cấp trợ giúp hoặc dịch vụ phụ trợ không?

(4.7) Tôi có phải sử dụng các nguồn lực chung trước khi yêu cầu trung tâm khu vực cung cấp trợ giúp hoặc dịch vụ phụ trợ không?

Không. Trung tâm khu vực phải cho phép quý vị đóng vai trò tích cực trong quá trình hoạch định IPP.[1]Như trên “Trung tâm khu vực phải “cung cấp thông tin sao cho phù hợp với văn hóa và ngôn ngữ của khách hàng, bao gồm cung cấp “dịch vụ giao tiếp thay thế.”[2]§§4502.1, 4646(i)(1)-(2), 4643(d); Bộ Luật của Chính Phủ California §§11135 – 11139.8. Điều đó có nghĩa là quý vị không phải tận dụng hết nguồn lực chung nếu các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị yêu cầu là cần thiết để quý vị tích cực tham gia vào Kế Hoạch IPP. 

References
1 Như trên
2 §§4502.1, 4646(i)(1)-(2), 4643(d); Bộ Luật của Chính Phủ California §§11135 – 11139.8.