Menu Close

Chương 9: Tham Gia Cộng Đồng, Công Việc, Các Hoạt Động Ban Ngày và Các Hoạt Động Lúc Rảnh Rỗi

Chương 9: Tham Gia Cộng Đồng, Công Việc, Các Hoạt Động Ban Ngày và Các Hoạt Động Lúc Rảnh Rỗi

Chương này cung cấp cho quý vị thông tin về:

  • Sự hòa nhập và tham gia cộng đồng
  • Công việc, phục hồi phát triển, phục hồi chức năng nghề nghiệp và các hoạt động ban ngày
  • Các hỗ trợ cho thời gian rảnh rỗi
  • Dịch Vụ Chuyên Chở
  • Quá trình chuyển tiếp từ các dịch vụ trường học sang các dịch vụ dành cho người trưởng thành, và
  • Quyền của khách hàng trong các chương trình ban ngày

Thông tin này chủ yếu được dẫn từ một luật tiểu bang có tên là Đạo Luật Lanterman, bắt đầu tại mục 4500, Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California. Chúng tôi cung cấp cho quý vị mục trong luật tiểu bang này để quý vị có thể tìm thông tin chúng tôi đề cập trong đây. Quý vị có thể phải xem xét luật này để nhận các dịch vụ quý vị cần. Khi quý vị thấy từ “Section(s)” (“(Các) Mục”), theo sau là một con số và không có thông tin khác, thì chính là (các) mục của Đạo Luật Lanterman. Để đọc Đạo Luật Lanterman, nhấp vào đây.