Menu Close

(4.57) Chuyện gì xảy ra với IPP của tôi nếu tôi chuyển đến một khu vực có trung tâm khu vực khác?

(4.57) Chuyện gì xảy ra với IPP của tôi nếu tôi chuyển đến một khu vực có trung tâm khu vực khác?

Luật quy định nếu quý vị đã được một trung tâm khu vực xác định là hội đủ điều kiện nhận dịch vụ, quý vị sẽ hội đủ điều kiện nhận dịch vụ của mọi trung tâm khu vực khác khi chuyển đến khu vực khác trong tiểu bang. Trung tâm khu vực mới chỉ có thể từ chối nếu họ thực hiện đánh giá lại toàn diện và kết luận rằng trung tâm khu vực ban đầu đã sai lầm rõ ràng.[1]Mục 4643.5(a)&(b).

Bên cạnh đó, trung tâm khu vực mới của quý vị phải tuân theo IPP đã được phát triển tại trung tâm khu vực cũ của quý vị, nếu có sẵn dịch vụ, cho đến khi quý vị có IPP mới. [2]Mục 4643.5(c). Nếu dịch vụ trong IPP không có sẵn tại khu vực của trung tâm khu vực mới, trung tâm khu vực mới phải bố trí một cuộc họp IPP trong vòng 30 ngày đồng thời cung cấp các dịch vụ thay thế phù hợp nhất với nhu cầu của quý vị trong khi chờ đợi.[3]Mục 4643.5(c).

DDS đưa ra hướng dẫn cho các trung tâm khu vực để giúp quá trình chuyển đến trung tâm khu vực mới của quý vị diễn ra suôn sẻ. Hướng dẫn này cũng đảm bảo không có sự chậm trễ hay thiếu sót trong các dịch vụ và sự hỗ trợ dành cho quý vị đồng thời bao gồm một quy trình giải quyết các bất đồng.[4]Mục 4643.5(c). Để biết thêm thông tin về việc chuyển từ một trung tâm khu vực sang trung tâm khu vực khác, hãy xem Phụ Lục G.

References
1 Mục 4643.5(a)&(b).
2 Mục 4643.5(c).
3, 4 Mục 4643.5(c).