Menu Close

(4.26) Tôi sẽ làm gì nếu như trung tâm khu vực không nêu ngôn ngữ bản địa của tôi trong Kế Hoạch hoặc không tiếp nhận, đánh giá, thẩm định hoặc thực hiện quá trình hoạch định IPP bằng ngôn ngữ bản địa của tôi?

(4.26) Tôi sẽ làm gì nếu như trung tâm khu vực không nêu ngôn ngữ bản địa của tôi trong Kế Hoạch hoặc không tiếp nhận, đánh giá, thẩm định hoặc thực hiện quá trình hoạch định IPP bằng ngôn ngữ bản địa của tôi?

Nếu trung tâm khu vực không nêu ngôn ngữ bản địa của quý vị trong Kế Hoạch hoặc không tiếp nhận, đánh giá, thẩm định hoặc tiến hành quá trình hoạch định IPP bằng ngôn ngữ bản địa của quý vị, thì quý vị có thể nộp đơn khiếu nại. Theo mục 4731 của Đạo Luật Lanterman, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại hành chính đối với trung tâm khu vực nếu cho rằng quyền của quý vị bị vi phạm hoặc từ chối. [1]Mục 4731. Để nộp khiếu nại, hãy gửi một bức thư ngắn cho giám đốc trung tâm khu vực của quý vị. Để biết danh sách giám đốc trung tâm khu vực và thông tin liên hệ, hãy truy cập https://www.dds.ca.gov/rc/listings/.  

Xem Chương 10 để biết thêm thông tin về quyền nộp đơn khiếu nại của quý vị.

References
1 Mục 4731.