Menu Close

(4.46) Trung tâm khu vực có thể thanh toán đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và khoản khấu trừ liên quan đến dịch vụ con tôi cần không?

(4.46) Trung tâm khu vực có thể thanh toán đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và khoản khấu trừ liên quan đến dịch vụ con tôi cần không?

Có. Tuy nhiên, quý vị phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định để trung tâm khu vực thanh toán đồng thanh toán, đồng bảo hiểm hoặc khoản khấu trừ.  Ngoài ra, các tiêu chí cho trẻ vị thành viên khác với các tiêu chí cho người lớn.