Menu Close

(4.52) Nếu trung tâm khu vực từ chối chi trả đồng thanh toán, đồng bảo hiểm hoặc khoản khấu trừ thì sao?

(4.52) Nếu trung tâm khu vực từ chối chi trả đồng thanh toán, đồng bảo hiểm hoặc khoản khấu trừ thì sao?

Nếu quý vị yêu cầu dịch vụ hoặc hỗ trợ, chẳng hạn như tài trợ đồng thanh toán, trung tâm khu vực có 15 ngày để quyết định có cho phép dịch vụ hoặc hỗ trợ đó hay không. [1]Mục 4646(h). Sau đó, trung tâm khu vực phải gửi thông báo hành động cho quý vị trong vòng 5 ngày nếu họ từ chối yêu cầu của quý vị. [2]Mục 4710(b). Nếu quý vị và trung tâm khu vực của quý vị không đồng ý với thay đổi đối với các dịch vụ hiện tại, trung tâm khu vực phải gửi cho quý vị thông báo trong vòng 30 trước khi thay đổi có hiệu lực. [3]Mục 4710(a).

Thông báo này phải bao gồm hành động trung tâm khu vực muốn thực hiện, lý do, ngày có hiệu lực, luật hỗ trợ cho hành động đó và cách kháng cáo, bao gồm giới thiệu tới nguồn lực trợ giúp bênh vực.  Thông tin phải được cung cấp bằng ngôn ngữ quý vị hiểu được. [4]Mục 4701(a)

References
1 Mục 4646(h).
2 Mục 4710(b).
3 Mục 4710(a).
4 Mục 4701(a)