Menu Close

(4.25) Trung tâm khu vực có phải nêu rõ ngôn ngữ bản địa của tôi trong Kế Hoạch IPP không?

(4.25) Trung tâm khu vực có phải nêu rõ ngôn ngữ bản địa của tôi trong Kế Hoạch IPP không?

Có. Trung tâm khu vực phải nêu rõ ngôn ngữ bản địa của quý vị là gì trong Kế Hoạch IPP. Ví dụ: nếu quý vị nói hoặc thích nói tiếng Hàn hơn, trung tâm khu vực phải nêu ngôn ngữ bản địa của quý vị trong Kế Hoạch IPP là tiếng Hàn. [1]Mục 4646(j)(3).

Nếu quý vị là phụ huynh của trẻ vị thành niên là khách hàng của trung tâm khu vực hoặc người giám hộ của khách hàng trưởng thành của trung tâm khu vực, thì trung tâm khu vực cũng phải xác nhận ngôn ngữ bản địa của quý vị trong Kế Hoạch IPP. 

Cho điều phối viên dịch vụ của quý vị biết rằng trung tâm khu vực phải biên dịch thông tin và hồ sơ sang ngôn ngữ bản địa của quý vị.  Quý vị có thể thực hiện việc này bằng cách gửi cho họ một lá thư cho biết bản dịch ngôn ngữ quý vị cần. Mẫu thư có ở bên dưới:

_______________________________________
Tên

_____________________________________
Địa Chỉ

__________________________________
Số Điện Thoại

_____________________________
Email

Ngày: _______________

Người Nhận: ______________________________________ Điều Phối Viên Giáo Dục Đặc Biệt qua địa chỉ; email; hoặc fax

Về việc:

Yêu Cầu Thông Tin Bằng Ngôn Ngữ Bản Địa của Tôi Cho: _______________ Tên Khách Hàng

Của Trung Tâm Khu Vực

Tôi yêu cầu sửa đổi IPP để bao gồm một bản khai trong đó _________________ là ngôn ngữ bản địa của chúng tôi.

Tôi yêu cầu quá trình hoạch định và phát triển IPP của tôi phải được tiến hành bằng ngôn ngữ bản địa của tôi. Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế Mục 4646(h)(1).

Ngoài ra, vui lòng cung cấp cho tôi bản sao IPP đã được dịch sang ngôn ngữ bản địa của tôi trong thời gian theo luật định. Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế Mục 4646(h)(2) và 4646.5(a)(5).

Trân trọng,

_________________________________________
Tên

References
1 Mục 4646(j)(3).