Menu Close

(4.58) Quyền của tôi tại tất cả cuộc họp với trung tâm khu vực có giống quyền của tôi tại một cuộc họp IPP không?

(4.58) Quyền của tôi tại tất cả cuộc họp với trung tâm khu vực có giống quyền của tôi tại một cuộc họp IPP không?

Theo quan điểm của Disability Rights California, quyền của quý vị sẽ không thay đổi. Trung tâm khu vực đôi khi tổ chức “cuộc họp nhóm ID”, “IPP không chính thức” hoặc “đánh giá hàng năm” mà trung tâm khu vực có thể không coi là cuộc họp IPP. Đôi khi trung tâm khu vực sẽ cho biết thỏa thuận đạt được tại các cuộc họp này không phải thỏa thuận chính thức và không cần tuân theo. Bất kỳ cuộc họp nào mà trong đó nhân viên trung tâm khu vực gặp quý vị và gia đình quý vị để thảo luận các dịch vụ và sự hỗ trợ là một cuộc họp IPP thực sự. Điều này nghĩa là người ra quyết định phải có mặt, thỏa thuận quý vị đặt ra phải được tuân theo và quý vị phải có khả năng ký vào IPP hoặc bản sửa đổi IPP từ đó.

Đọc Phụ Lục H ở cuối sách này để đảm bảo quyền của quý vị được bảo vệ tại tất cả cuộc họp.