Menu Close

(4.49) Nếu thu nhập gia đình chúng tôi trên 400% mức chuẩn nghèo của liên bang thì sao?

(4.49) Nếu thu nhập gia đình chúng tôi trên 400% mức chuẩn nghèo của liên bang thì sao?

Đối với những gia đình có thu nhập hằng năm trên 400% mức chuẩn nghèo của liên bang, trung tâm khu vực vẫn có thể thanh toán đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm liên quan đến dịch vụ hoặc hỗ trợ. Nhưng quý vị phải đáp ứng các điều kiện khác nhau.

Nếu dịch vụ dành cho con vị thành viên của quý vị, dịch vụ phải được bao gồm trong IPP hoặc IFSP của con quý vị.  Bên cạnh đó, dịch vụ là cần thiết để nuôi dưỡng con quý vị ở nhà. [1]Mục 4659.1(d).

Cuối cùng, (cho dù con quý vị là trẻ vị thành niên hay người trưởng thành), quý vị phải chứng minh quý vị thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau:

  1. Sự việc đặc biệt xảy ra ảnh hưởng đến khả năng thanh toán đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm của quý vị hoặc đáp ứng các nhu cầu chăm sóc và giám sát con quý vị.
  2. Thiệt hại thảm khốc (như thiên tai hoặc tai nạn) tạm thời ảnh hưởng khả năng thanh toán đồng bảo hiểm hoặc đồng thanh toán của quý vị.
  3. Một hoặc nhiều con của quý vị có các khoản chi phí y tế đáng kể không được hoàn trả. [2]Mục 4659.1(d)(1-3).

References
1 Mục 4659.1(d).
2 Mục 4659.1(d)(1-3).