Menu Close

Chương 7: Sắp Xếp Đời Sống Tại Cộng Đồng cho Người Lớn

Chương 7: Sắp Xếp Đời Sống Tại Cộng Đồng cho Người Lớn

Chương này cung cấp cho quý vị thông tin về các lựa chọn đời sống tại cộng đồng có sẵn cho người lớn bị khuyết tật về phát triển. Chúng tôi giải thích từng lựa chọn và cách lập kế hoạch và phát triển phương án sắp xếp đời sống phù hợp nhất với quý vị. Quý vị cũng sẽ tìm hiểu về các quyền của quý vị trong phương án sắp xếp đời sống mà quý vị chọn.

Thông tin này chủ yếu được dẫn từ một luật tiểu bang có tên là Đạo Luật Lanterman, bắt đầu tại mục 4500, Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California. Chúng tôi cung cấp cho quý vị mục trong luật tiểu bang này để quý vị có thể tìm thông tin chúng tôi đề cập trong đây. Quý vị có thể phải xem xét luật này để nhận các dịch vụ quý vị cần. Khi quý vị thấy từ “Section(s)” (“(Các) Mục”), theo sau là một con số và không có thông tin khác, thì chính là (các) mục của Đạo Luật Lanterman. Để đọc Đạo Luật Lanterman, nhấp vào đây.