Menu Close

(4.56) IPP có cần cho biết việc trung tâm khu vực sẽ giúp tôi nhận dịch vụ từ một cơ quan khác không?

(4.56) IPP có cần cho biết việc trung tâm khu vực sẽ giúp tôi nhận dịch vụ từ một cơ quan khác không?

Kể cả khi một nhu cầu dịch vụ được đáp ứng bởi một nguồn khác, chẳng hạn như nguồn lực chung, dịch vụ này vẫn phải được liệt kê trong IPP.[1]Mục 4646.5(a)(5). Bên cạnh đó, IPP phải mô tả những hành động cần thiết để dịch vụ chung bắt đầu. [2]Mục 4646.5(a)(5). Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc đăng ký với nguồn lực chung để nhận dịch vụ của họ thì những hành động cần thiết để bắt đầu dịch vụ có thể bao gồm việc trợ giúp quý vị đăng ký. Nếu quý vị không cần trợ giúp đăng ký, nhưng nguồn lực chung từ chối đơn đăng ký của quý vị, thì những hành động cần thiết có thể phải bao gồm dịch vụ bênh vực từ trung tâm khu vực.[3]Mục 4648(b).

Trung tâm khu vực không được chỉ giới thiệu quý vị đến các cơ quan chung để nhận dịch vụ được liệt kê trong IPP mà không đảm bảo các dịch vụ cần thiết này đang có sẵn và được cung cấp. Trung tâm khu vực cũng phải đảm bảo không phát sinh thiếu sót trong các dịch vụ quý vị cần.[4]Đạo Luật Lanterman quy định: “[t]ính chất phức tạp của việc cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ cho người khuyết tật về phát triển đòi hỏi việc … Continue reading

Nếu một cơ quan khác từ chối thanh toán cho một dịch vụ hoặc sự hỗ trợ quý vị cần ngay lập tức (và đây cũng sẽ là trách nhiệm của trung tâm khu vực), trung tâm khu vực phải thanh toán cho dịch vụ hoặc sự hỗ trợ đó cho đến khi bên có trách nhiệm đồng ý thanh toán. [5]Sau khi các dịch vụ và sự hỗ trợ được xác định trong IPP, trung tâm khu vực phải bảo đảm các dịch vụ và sự hỗ trợ cần thiết này. Xem Các Mục 4648(a) … Continue reading Vì vậy, IPP phải cho biết trung tâm khu vực có giúp quý vị nhận dịch vụ quý vị cần từ một cơ quan khác không và trung tâm khu vực có cung cấp dịch vụ đó ngay lập tức không nếu nguồn lực khác không sẵn sàng.

References
1 Mục 4646.5(a)(5).
2 Mục 4646.5(a)(5).
3 Mục 4648(b).
4 Đạo Luật Lanterman quy định: “[t]ính chất phức tạp của việc cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ cho người khuyết tật về phát triển đòi hỏi việc điều phối dịch vụ của nhiều sở tiểu bang và cơ quan cộng đồng nhằm đảm bảo không phát sinh thiếu sót trong việc truyền đạt thông tin hoặc cung cấp dịch vụ và sự hỗ trợ.” Mục 4501.
5 Sau khi các dịch vụ và sự hỗ trợ được xác định trong IPP, trung tâm khu vực phải bảo đảm các dịch vụ và sự hỗ trợ cần thiết này. Xem Các Mục 4648(a) và 4640.7 và Hiệp Hội Dành Cho Công Dân Chậm Phát Triển kiện DDS (1985) 38 Báo Cáo Của California số 3 384, tại 388 và 390. Việc bảo đảm các dịch vụ trong IPP được thực hiện thông qua việc mua hoặc nhận dịch vụ từ các cơ quan chung hoặc các nguồn lực khác. Mục 4647(a). Nếu không thể nhận ngay lập tức dịch vụ cần thiết ngay từ các nguồn lực chung hoặc nguồn lực khác, trung tâm khu vực phải mua các dịch vụ này.