Menu Close

(4.22) Tôi có thể yêu cầu trung tâm khu vực cung cấp trợ giúp và dịch vụ bổ trợ thích hợp để hiểu và tham gia vào Kế Hoạch IPP của tôi không?

(4.22) Tôi có thể yêu cầu trung tâm khu vực cung cấp trợ giúp và dịch vụ bổ trợ thích hợp để hiểu và tham gia vào Kế Hoạch IPP của tôi không?

Có.  Nếu quý vị cần trợ giúp, dịch vụ hoặc điều chỉnh để tham gia cùng nhóm của mình trong cuộc họp IPP, thì trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị.  Luật pháp quy định rằng quý vị phải “có cơ hội tích cực tham gia vào quá trình phát triển Kế Hoạch [IPP].” [1]Mục 4646(b). IPP được xây dựng dựa trên nhu cầu cá nhân của quý vị. 

References
1 Mục 4646(b).