Menu Close

(4.47) Con vị thành niên của tôi cần một dịch vụ yêu cầu tôi thanh toán đồng thanh toán, đồng bảo hiểm hoặc khoản khấu trừ. Trung tâm khu vực có thể thanh toán các khoản này không?

(4.47) Con vị thành niên của tôi cần một dịch vụ yêu cầu tôi thanh toán đồng thanh toán, đồng bảo hiểm hoặc khoản khấu trừ. Trung tâm khu vực có thể thanh toán các khoản này không?

Có, nếu quý vị đáp ứng các yêu cầu đối với trẻ vị thành niên bên dưới.

Đồng thanh toán, đồng bảo hiểm hoặc khoản khấu trừ bảo hiểm liên quan đến dịch vụ hoặc hỗ trợ phải được bao gồm trong IPP hoặc IFSP của con vị thành niên của quý vị.  Bên cạnh đó, việc thanh toán là cần thiết để đảm bảo con quý vị nhận được dịch vụ. [1]Mục 4659(a).

Quý vị cũng phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

  1. Con quý vị được đài thọ theo chương trình dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc hợp đồng bảo hiểm sức khỏe.
  2. Tổng thu nhập hằng năm của (gia đình) quý vị thấp hơn hoặc bằng 400% mức chuẩn nghèo của liên bang.
  3. Không có bên thứ ba nào khác chịu trách nhiệm về chi phí dịch vụ này. [2]Mục 4659.1(a)(1-3).

References
1 Mục 4659(a).
2 Mục 4659.1(a)(1-3).