Menu Close

(4.11) Tôi có thể nhờ người giúp mình trong cuộc họp IPP không hoặc người nào đó có thể được chỉ định giúp tôi không?

(4.11) Tôi có thể nhờ người giúp mình trong cuộc họp IPP không hoặc người nào đó có thể được chỉ định giúp tôi không?

Có. Nếu quý vị là người trưởng thành và không có người bảo hộ do tòa chỉ định, quý vị có thể báo cho nhóm lập kế hoạch biết quý vị muốn chỉ định người sẽ giúp quý vị tại cuộc họp IPP và phát triển IPP của quý vị.

Đôi khi, văn phòng khu vực của Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển (tên cũ là Hội Đồng Khu Vực) có thể chỉ định người đại diện được ủy quyền để thay quý vị phát ngôn. Người đại diện được ủy quyền này sẽ giúp quý vị bày tỏ nhu cầu và lựa chọn của quý vị cũng như đưa ra quyết định.[1]Mục 4541(a)(1). Nếu quý vị không thể tự yêu cầu, có người sẽ yêu cầu cho quý vị. Quý vị có thể yêu cầu chỉ định một người cụ thể, chẳng hạn như thành viên gia đình hoặc một người bạn. Quyết định của quý vị về người sẽ làm người đại diện cho quý vị và việc quý vị có cần người đại diện hay không phải được tuân thủ.[2]Mục 4541(a)(2). Nếu quý vị không yêu cầu một người cụ thể, Hội Đồng Tiểu Bang có thể chỉ định một thành viên gia đình hoặc một tình nguyện viên nếu họ có sẵn. Hội Đồng Tiểu Bang phải cung cấp người đại diện cho quý vị nếu quý vị sống trong trung tâm phát triển. [3]Mục 4541(a)(3) Xem Chương 5 để biết thêm thông tin về Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển

References
1 Mục 4541(a)(1).
2 Mục 4541(a)(2).
3 Mục 4541(a)(3)