Menu Close

(4.41) Làm thế nào để tôi quyết định được các dịch vụ hoặc sự hỗ trợ nên yêu cầu trong IPP để đáp ứng mục tiêu và đạt được mục đích của mình?

(4.41) Làm thế nào để tôi quyết định được các dịch vụ hoặc sự hỗ trợ nên yêu cầu trong IPP để đáp ứng mục tiêu và đạt được mục đích của mình?

Theo Đạo Luật Lanterman, “các dịch vụ và sự hỗ trợ cho người khuyết tật về phát triển” có phạm vi rộng. Phạm vi này bao gồm các dịch vụ và sự hỗ trợ nhằm giảm bớt tác động của tình trạng khuyết tật về phát triển của quý vị và giúp quý vị đạt được và duy trì một cuộc sống độc lập, có ích và bình thường.[1]Các Mục 4501 và 4512(b).

Hãy xem xét những điều quý vị (và gia đình quý vị, nếu thích hợp) muốn và cần. IPP có thể giúp quý vị chọn các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần và ưu tiên. Các dịch vụ phải hiệu quả về chi phí, tức là phải đáp ứng nhu cầu của quý vị. Tuy nhiên, nếu hai nhà cung cấp dịch vụ có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị, trung tâm khu vực có thể sử dụng nhà cung cấp tốn ít chi phí nhất.[2]Mục 4648(a)(6). Tất cả dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị sẽ nhận phải được liệt kê trong IPP của quý vị.

Dưới đây là ví dụ về các dịch vụ:

 • Dịch Vụ Đánh Giá
 • Hỗ trợ phát triển và đào tạo
 • Điều trị và can thiệp bằng liệu pháp Dịch Vụ Phòng Ngừa
 • Một loạt các sắp xếp chỗ ở khác nhau Hòa Nhập Cộng Đồng Chương Trình Trong Ngày/Việc Làm
 • Dịch vụ tư vấn
 • Bênh Vực
 • Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình
 • Các dịch vụ và sự hỗ trợ Mối Quan Hệ
 • Dịch vụ khẩn cấp và can thiệp khủng hoảng
 • Thiết Bị Chuyên Dụng
 • Dịch Vụ Chuyên Chở
 • Tạo Điều Kiện/Tự Bênh Vực Dịch Vụ Biên Dịch/Thông Dịch

Danh sách có các ý tưởng về loại dịch vụ và sự hỗ trợ sẵn có. Danh sách này không bao gồm tất cả dịch vụ nhưng là một điểm khởi đầu thuận lợi. Danh sách dịch vụ dài hơn nhiều trong luật không phải danh sách toàn diện. Vì vậy, nếu có dịch vụ không được liệt kê trong luật nhưng quý vị nghĩ rằng bản thân cần có để đạt được các mục đích trong IPP, trung tâm khu vực phải xem xét dịch vụ đó.

Hãy liệt kê những điều quý vị muốn và cần rồi so sánh với danh sách trong Phụ Lục C, từ Đạo Luật Lanterman. Phụ Lục I, Phụ Lục JPhụ Lục K.

Quý vị có thể nhận được kết quả giống nhau từ những dịch vụ khác nhau, vì vậy quý vị không cần lo lắng về nhãn hiệu. Hãy suy xét về kết quả quý vị muốn nhận được từ một dịch vụ hoặc sự hỗ trợ. Để chuẩn bị cho cuộc họp IPP, hãy liệt kê những điều quý vị thích và không thích, muốn và cần. Sau đó, liệt kê các dịch vụ quý vị nghĩ rằng sẽ giúp đáp ứng nhu cầu của mình. Nếu báo cáo đánh giá sẽ hữu ích trong việc xác định nhu cầu của quý vị hoặc đề xuất các mục đích và dịch vụ trong IPP, hãy đề cập đến những báo cáo đó trong cuộc họp. Nếu quý vị đã suy xét về những điều quý vị cần và muốn và một số mục đích trong IPP, hãy viết một bức thư cho điều phối viên dịch vụ trước cuộc họp IPP và báo cho họ biết những mục đích và dịch vụ mà quý vị tin là nên có trong IPP. Bằng cách đó, trung tâm khu vực sẽ chuẩn bị tốt hơn để thảo luận về những điều cụ thể này trong cuộc họp của quý vị.

Để biết về các dịch vụ nếu quý vị muốn sống cùng gia đình, hãy xem Chương 6. Để biết về các dịch vụ hỗ trợ quý vị trong những chỗ ở khác nhau, hãy xem Chương 7. Để biết về sự hỗ trợ và dịch vụ công việc, ban ngày và giải trí, hãy xem Chương 9.

References
1 Các Mục 4501 và 4512(b).
2 Mục 4648(a)(6).