Menu Close

(4.37) IPP nên bao gồm nội dung gì?

(4.37) IPP nên bao gồm nội dung gì?

IPP phải bao gồm:

  • Mục đích và mục tiêu của quý vị. Mục đích phải căn cứ vào nhu cầu, sở thích và lựa chọn cuộc sống của quý vị. Mục tiêu là các bước có giới hạn thời gian để đạt được mục đích và đáp ứng nhu cầu của quý vị. Mục tiêu phải được viết ra để có thể đo lường tiến độ đạt được mục tiêu của từng mục đích. Mục tiêu cũng có thể theo dõi việc quý vị có nhận được các dịch vụ trong IPP không.
  • Một danh sách gồm các loại và số lượng tất cả dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần để đạt được mục tiêu và mục đích của quý vị. Danh sách này bao gồm những dịch vụ mà trung tâm khu vực sẽ cung cấp hoặc thanh toán và những dịch vụ do các cơ quan hoặc nguồn lực khác cung cấp. Mô tả về các dịch vụ và sự hỗ trợ phải bao gồm ngày bắt đầu dịch vụ và lịch trình cho tất cả việc cần thiết trước khi bắt đầu.
  • Lịch đánh giá và thẩm định IPP của quý vị. Lịch này giúp theo dõi việc quý vị nhận các dịch vụ IPP, hoàn thành mục tiêu đúng thời hạn và việc quý vị cùng gia đình hài lòng với IPP của quý vị cũng như là cách thực hiện IPP đó.[1]Mục 4646.5(a)(2)(5)&(8).

References
1 Mục 4646.5(a)(2)(5)&(8).