Menu Close

(4.19) Tôi có thể có cuộc họp IPP khẩn cấp không?

(4.19) Tôi có thể có cuộc họp IPP khẩn cấp không?

Có. Quý vị có thể yêu cầu một cuộc họp IPP khẩn cấp nếu quý vị cần trao đổi về việc ở lại nơi quý vị sống hoặc nếu sức khỏe và sự an toàn của quý vị là vấn đề cần phải cân nhắc. Nếu quý vị yêu cầu cuộc họp vì những lý do này, trung tâm khu vực phải tổ chức cuộc họp IPP trong vòng 7 ngày. Khi quý vị yêu cầu một cuộc họp IPP vì tất cả những lý do khác, trung tâm khu vực phải tổ chức cuộc họp trong vòng 30 ngày.