Menu Close

Quyền theo Đạo luật Lanterman (RULA)

Quyền theo Đạo luật Lanterman (RULA)

Sổ tay hướng dẫn này có một mục đích: giúp bạn hiểu một số quyền của mình với tư cách là người bị khuyết tật phát triển ở California. Sổ tay hướng dẫn tập trung vào các quyền của bạn đối với các hỗ trợ và dịch vụ theo Đạo luật Lanterman – quyền của bạn với trung tâm khu vực và các nhà cung cấp dịch vụ. Nó sẽ không trả lời mọi câu hỏi mà bạn có thể có. Nhưng, nó là một nơi để bắt đầu.

Bạn cũng có các quyền theo các luật và chương trình dịch vụ khác, chẳng hạn như Đạo luật Giáo dục Cá nhân Khuyết tật (IDEA) và Dịch vụ Hỗ trợ Tại nhà. Quyền của Người Khuyết Tật California có sẵn một số ấn phẩm giúp bạn hiểu các quyền của mình và cách trở thành một người biện hộ tốt hơn. Gọi cho chúng tôi để có danh sách theo số (800) 776-5746.

Cách sử dụng sổ tay hướng dẫn này

Sách hướng dẫn gồm 11 chương, cùng với các phần bổ sung, có thể được sử dụng riêng. Các chương / phần bổ sung được liệt kê ở bên trái trên máy tính để bàn của bạn hoặc ở dưới cùng trên thiết bị di động.