Menu Close

(4.39) IPP nên được viết như thế nào để đảm bảo tôi luôn nhận được các dịch vụ và sự hỗ trợ cần thiết?

(4.39) IPP nên được viết như thế nào để đảm bảo tôi luôn nhận được các dịch vụ và sự hỗ trợ cần thiết?

IPP phải nêu lên thông tin từ các đánh giá cũng như là từ quý vị, gia đình và bạn bè của quý vị về mức độ ảnh hưởng của tình trạng khuyết tật đối với quý vị. Điều này nghĩa là IPP trình bày về mức độ quý vị sống độc lập, có ích và như người cùng tuổi không bị khuyết tật.[1]Mục 4501, đoạn bốn. Một mô tả đầy đủ và một danh sách các mục tiêu và mục đích rõ ràng và có thể đo lường sẽ xác định loại cùng số lượng dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần. Ngoài ra, điều này còn hữu ích nếu trung tâm khu vực muốn giảm bớt hoặc chấm dứt dịch vụ của quý vị. Nếu quý vị tiếp tục gặp cùng các vấn đề xảy ra trong những lĩnh vực được bao hàm theo mục đích IPP, việc khẳng định các dịch vụ phải kết thúc sẽ trở nên khó hơn. Tuy nhiên, việc thảo luận thay đổi các dịch vụ có thể giúp ích cho quý vị. Luật yêu cầu IPP của quý vị nêu rõ tần suất nhóm của quý vị sẽ đánh giá IPP. Mục đích là để xác định xem quý vị có thể đạt được mục đích và mục tiêu của mình không, nhờ đó quý vị có thể thay đổi hoặc tăng dịch vụ nếu cần.

Một IPP hoàn chỉnh và chi tiết giúp đảm bảo mọi người hiểu được các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị có quyền nhận và nên nhận được.

References
1 Mục 4501, đoạn bốn.