Menu Close

(4.71) Nếu tôi tham gia Chương Trình Tự Xác Định, thì tôi có còn phải trải qua quy trình IPP và có IPP bằng văn bản không?

(4.71) Nếu tôi tham gia Chương Trình Tự Xác Định, thì tôi có còn phải trải qua quy trình IPP và có IPP bằng văn bản không?

Có. Chương Trình Tự Xác Định (Self-Determination Program, SDP) là một cách khác để quý vị nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực, trao cho quý vị nhiều sự tự do, khả năng kiểm soát và trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, quý vị vẫn trải qua quy trình IPP và có một IPP bằng văn bản với trung tâm khu vực. Nhóm IPP (trong đó có quý vị) xác định Ngân Sách Cá Nhân của quý vị. Sau đó, quý vị sử dụng Ngân Sách Cá Nhân này để mua các dịch vụ và sự hỗ trợ dành riêng cho quý vị nằm trong IPP của quý vị. [1]Mục 4685.8(d)(3)(C) Quý vị có toàn quyền kháng cáo giống với hệ thống trung tâm khu vực truyền thống nếu quý vị không đồng ý với IPP của quý vị hoặc quyết định của trung tâm khu vực.

References
1 Mục 4685.8(d)(3)(C)