Menu Close

(4.21) Nếu tôi bị điếc hoặc khiếm thính, bị mù hay khiếm thị thì sao?

(4.21) Nếu tôi bị điếc hoặc khiếm thính, bị mù hay khiếm thị thì sao?

Nếu quý vị bị điếc hoặc khiếm thính, bị mù hoặc khiếm thị, thì trung tâm khu vực phải giao tiếp với quý vị bằng cách sử dụng dịch vụ giao tiếp thay thế.  [1]Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế, mục 4642(b), 4643(d) và 4646(j)(1-2).

References
1 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế, mục 4642(b), 4643(d) và 4646(j)(1-2).