Menu Close

(4.50) Làm thế nào để trung tâm khu vực biết tổng thu nhập hằng năm của tôi?

(4.50) Làm thế nào để trung tâm khu vực biết tổng thu nhập hằng năm của tôi?

Quý vị phải nộp cho trung tâm khu vực một bản sao Bản Kê Khai của Người Ăn Lương W-2 (W-2 Wage Earner Statement), cuống phiếu lương, tờ khai thuế thu nhập tiểu bang hoặc các bằng chứng thu nhập khác. [1]Mục 4659.1(e). Quý vị phải thông báo cho trung tâm khu vực nếu quý vị có thay đổi về thu nhập có khả năng dẫn đến thay đổi về khả năng hội đủ điều kiện.  [2]Mục 4659.1(f).

Sở Dịch Vụ Phát Triển và trung tâm khu vực phải thu thập thông tin về khoản thanh toán đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và khoản khấu trừ theo từng trung tâm khu vực. [3]Mục 4519,6.

References
1 Mục 4659.1(e)
2 Mục 4659.1(f).
3 Mục 4519,6.