Menu Close

(4.40) “Mục đích” và “mục tiêu” khác nhau như thế nào?

(4.40) “Mục đích” và “mục tiêu” khác nhau như thế nào?

IPP của quý vị phải có tuyên bố về các mục đích của quý vị và các mục tiêu cụ thể để đạt được mục đích.[1]Mục 4646.5(a)(2).

Mục đích là tuyên bố chung về đích đến mong muốn của quý vị trong cuộc sống. Quý vị không cần các mục đích trong IPP cho những điều quý vị đã có hoặc có thể thực hiện. Các mục đích trong IPP là dựa trên nhu cầu của quý vị. Trọng tâm của các mục đích trong IPP phải là những lĩnh vực cuộc sống quý vị gặp khó khăn. Các mục đích trong IPP phải căn cứ vào sở thích và lựa chọn cuộc sống của quý vị. Quý vị có thể có mục đích về nơi quý vị muốn sống, những hoạt động quý vị muốn làm hoặc loại công việc quý vị muốn làm.[2]Mục 4502(b)(10). Mục đích có thể là điều gì đó trong cuộc sống mà quý vị muốn thay đổi. Nếu quý vị không có việc làm nhưng muốn đi làm, mục đích của quý vị có thể là “Tôi sẽ kiếm một công việc”. Mục đích có thể là điều gì đó trong cuộc sống mà quý vị muốn tiếp tục thực hiện. Nếu quý vị là học sinh và muốn tiếp tục học tập, mục đích của quý vị có thể là “Tôi sẽ tiếp tục tham gia các lớp học”.

Mục tiêu là các hoạt động cụ thể và có giới hạn thời gian giúp quý vị đạt được các mục đích của mình.[3]Mục 4646.5(a)(2). Mục tiêu phải được viết vào IPP của quý vị để đo lường tiến độ thực hiện hoặc theo dõi các dịch vụ dành cho quý vị. Mục tiêu giúp đảm bảo quý vị và trung tâm khu vực có trách nhiệm thực hiện mục đích của quý vị. Nếu mục đích của quý vị là có được một công việc trong khu phố của mình, một trong các mục tiêu có thể là: “Hàng tuần, tôi sẽ hoàn thành và gửi ba đơn xin việc đến các doanh nghiệp gần nhà”. Mục tiêu thứ hai để quý vị đạt được mục đích có được việc làm có thể là thực hiện các cuộc gọi tiếp nối đến từng nhà tuyển dụng. Do có tính chất cụ thể và có thể đo lường, mục tiêu đảm bảo quý vị và người hỗ trợ quý vị có trách nhiệm thực hiện. Nếu quý vị và người hỗ trợ quý vị không hoàn thành đơn xin việc hoặc thực hiện cuộc gọi tiếp nối, mục tiêu của quý vị trong lĩnh vực việc làm này không đạt được. Mục đích kiếm một công việc của quý vị có thể cũng không đạt được.

Mục đích và mục tiêu của quý vị phải tối đa hóa cơ hội phát triển các mối quan hệ và tham gia cuộc sống cộng đồng trong những lĩnh vực như nhà ở, công việc, trường học và giải trí.[4]Mục 4646.5(a)(2)

References
1 Mục 4646.5(a)(2).
2 Mục 4502(b)(10).
3 Mục 4646.5(a)(2).
4 Mục 4646.5(a)(2)