Menu Close

(4.28) Bao lâu thì tôi có thể được nhận bản sao của Kế Hoạch IPP bằng ngôn ngữ bản địa của mình?

(4.28) Bao lâu thì tôi có thể được nhận bản sao của Kế Hoạch IPP bằng ngôn ngữ bản địa của mình?

Việc đó còn tùy thuộc. Nếu quý vị yêu cầu bản dịch IPP và ngôn ngữ của quý vị là “ngôn ngữ ngưỡng”, trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị bản dịch trong vòng 45 ngày kể từ ngày yêu cầu. [1]Mục 4646.5(a)(5) Một ngôn ngữ được xem là “ngôn ngữ ngưỡng” khi một số lượng hoặc tỷ lệ phần trăm người cho rằng ngôn ngữ đó là ngôn ngữ chính của họ.

Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ ngưỡng tại hầu hết các hạt của California. Một số hạt có nhiều ngôn ngữ ngưỡng hơn các hạt khác. Ví dụ: các ngôn ngữ ngưỡng của Hạt Los Angeles là tiếng Ả Rập, tiếng Armenia, tiếng Campuchia, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Ba Tư, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt. Để biết thêm thông tin và biết ngôn ngữ của quý vị có được xem là ngôn ngữ ngưỡng tại hạt của quý vị không, hãy truy cập: https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2021/Threshold-Concentration-Languages.pdf.

Nếu ngôn ngữ của quý vị không phải là “ngôn ngữ ngưỡng”, trung tâm khu vực có thể mất hơn 45 ngày để gửi cho quý vị bản dịch IPP. Tuy nhiên, trung tâm khu vực phải theo dõi số lần họ cung cấp bản dịch IPP cho quý vị mất hơn 60 ngày. [2]Mục 4519.5(a)(6)

Trung tâm khu vực phải đưa dữ liệu đó vào báo cáo Dữ Liệu về Mua Dịch Vụ (Purchase of Service Data) của trung tâm khu vực và đăng tải báo cáo đó lên trang web của trung tâm khu vực. [3]Mục 4519.5(c). Dữ liệu cũng phải được báo cáo cho DDS và đăng tải trên trang web của DDS.  [4]Mục 4519.5(d). Nếu quá trình trung tâm khu vực cung cấp IPP bằng ngôn ngữ bản địa của quý vị mất quá nhiều thời gian, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại 4731.  Xem Chương 10 để biết thêm thông tin về quyền nộp đơn khiếu nại 4731 của quý vị.

References
1 Mục 4646.5(a)(5)
2 Mục 4519.5(a)(6)
3 Mục 4519.5(c).
4 Mục 4519.5(d).