Menu Close

(4.60) Nếu nhóm lập kế hoạch không thể nhất trí về IPP của tôi thì sao?

(4.60) Nếu nhóm lập kế hoạch không thể nhất trí về IPP của tôi thì sao?

Nếu nhóm lập kế hoạch không thể nhất trí về các dịch vụ và sự hỗ trợ sẽ có trong IPP của quý vị sau một hoặc nhiều cuộc họp hoặc nếu quý vị không nhận được câu trả lời cho yêu cầu dịch vụ của mình, hãy yêu cầu phiên điều trần công bằng. Xem Chương 10 về quy trình phiên điều trần công bằng của Đạo Luật Lanterman.