Menu Close

(4.29) Tôi có thể ghi âm cuộc họp IPP không?

(4.29) Tôi có thể ghi âm cuộc họp IPP không?

Có. Quý vị hoặc người đại diện cho quý vị có thể thực hiện ghi âm cuộc họp IPP. Tuy nhiên, quý vị phải báo cho trung tâm khu vực ít nhất 24 giờ trước cuộc họp. Quý vị cũng phải mang máy ghi âm riêng. Trung tâm khu vực không phải cung cấp thiết bị ghi âm cho quý vị.[1]Mục 4646.6.

References
1 Mục 4646.6.