Menu Close

(4.69) Trung tâm khu vực có thể bênh vực như thế nào để tôi nhận được dịch vụ từ các cơ quan khác?

(4.69) Trung tâm khu vực có thể bênh vực như thế nào để tôi nhận được dịch vụ từ các cơ quan khác?

Quý vị có quyền nhận các dịch vụ từ nhiều cơ quan và chương trình. Một số ví dụ bao gồm:

  • Các dịch vụ giáo dục đặc biệt thích hợp từ trường công lập tại địa phương của quý vị
  • Thiết bị và dịch vụ từ Medi-Cal, Dịch Vụ Trẻ Em California (California Children’s Services, CCS) hoặc bảo hiểm sức khỏe tư nhân
  • Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI)
  • Loại và số lượng Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS) phù hợp

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc nhận dịch vụ và phúc lợi quý vị cần, trung tâm khu vực phải bênh vực quý vị. Điều phối viên dịch vụ của quý vị (hoặc người khác được trung tâm khu vực chọn) có thể trợ giúp bằng cách đi cùng quý vị đến cuộc họp IEP của quý vị tại trường. Họ có thể giúp quý vị tính toán số giờ IHSS quý vị cần bằng cách xác định lượng thời gian cần thiết để hoàn thành các công việc khác nhau tại nhà. Trung tâm khu vực cũng có thể giúp quý vị tại phiên điều trần hành chính với một trong những cơ quan này.[1]Mục 4648(b)(1)&(2). Một số trung tâm khu vực thuê luật sư đại diện cho khách hàng trong những trường hợp nhất định.

Trung tâm khu vực phải có nhân viên (hoặc ký hợp đồng với một người) có chuyên môn trong các lĩnh vực tư pháp hình sự, giáo dục đặc biệt, hỗ trợ gia đình, nhà ở giá cả hợp lý, hòa nhập cộng đồng và đảm bảo chất lượng. Trung tâm khu vực cũng phải thuê một “người bênh vực khách hàng” là người bị khuyết tật về phát triển.[2]Mục 4640.6(g). Quý vị phải có khả năng tìm đến bất kỳ người nào trong số này để nhận trợ giúp bênh vực trong các lĩnh vực này.

Nếu trung tâm khu vực không thể hoặc sẽ không trợ giúp, hãy nộp đơn kháng cáo và yêu cầu thẩm phán ra lệnh cho trung tâm khu vực cung cấp trợ giúp bênh vực cho quý vị. Xem Chương 10 để biết thêm thông tin về kháng cáo.

References
1 Mục 4648(b)(1)&(2). Một số trung tâm khu vực thuê luật sư đại diện cho khách hàng trong những trường hợp nhất định.
2 Mục 4640.6(g).