Menu Close

(4.55) “Hiệu quả về chi phí” là gì và có ảnh hưởng như thế nào đến quy trình IPP?

(4.55) “Hiệu quả về chi phí” là gì và có ảnh hưởng như thế nào đến quy trình IPP?

Các phần trong Đạo Luật Lanterman quy định dịch vụ của trung tâm khu vực phải có hiệu quả chi phí trong việc đạt được các mục đích và thực hiện IPP của quý vị.[1]Các Mục 4512(b), 4646(a), 4648(a)(6), 4651(a), và 4685(c)(3). Điều này nghĩa là trung tâm khu vực phải tài trợ cho các dịch vụ và sự hỗ trợ đem về kết quả tốt nhất tương ứng với số tiền đã chi.[2]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 58501(a)(6). Trung tâm khu vực có thể cân nhắc chi phí khi chọn giữa các nhà cung cấp có cùng các dịch vụ với chất lượng tương tự. Tuy nhiên, họ không thể coi chi phí là yếu tố duy nhất để xác định việc có cung cấp một dịch vụ cần thiết cho quý vị không. Trung tâm khu vực không thể từ chối một loại dịch vụ vì họ nghĩ rằng dịch vụ đó không hiệu quả về chi phí. Ví dụ: nếu mục đích trong IPP của quý vị là sống tại chính nhà mình cùng với sự hỗ trợ, trung tâm khu vực không thể từ chối dịch vụ hỗ trợ đời sống với lý do quý vị có thể sống trong nhà tập thể có chi phí rẻ hơn. Việc sống trong nhà tập thể mâu thuẫn với mục đích sống tại chính nhà mình của quý vị. Các dịch vụ hiệu quả về chi phí không đồng nghĩa với kết quả ít tốn kém nhất cho trung tâm khu vực. Tuy nhiên, trong ví dụ này, nếu hai nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ đời sống có thể hỗ trợ quý vị sống tại chính nhà mình và một trong hai nhà cung cấp này tính phí ít hơn, trung tâm khu vực có thể sử dụng nhà cung cấp ít tốn kém nhất.[3]Mục 4648(a)(6).

References
1 Các Mục 4512(b), 4646(a), 4648(a)(6), 4651(a), và 4685(c)(3).
2 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 58501(a)(6).
3 Mục 4648(a)(6).