Menu Close

(4.5) Nhận thông tin bằng “ngôn ngữ bản địa” của tôi nghĩa là gì?

(4.5) Nhận thông tin bằng “ngôn ngữ bản địa” của tôi nghĩa là gì?

Đạo Luật Lanterman xác định “ngôn ngữ bản địa” là ngôn ngữ quý vị thường sử dụng hoặc ưu tiên sử dụng.  “Ngôn ngữ bản địa” còn bao gồm ngôn ngữ mà phụ huynh, người giám hộ hợp pháp, người bảo hộ hoặc người đại diện được ủy quyền của quý vị sử dụng hoặc ưu tiên sử dụng.  Ví dụ: nếu quý vị không nói tốt tiếng Anh và quý vị thường xuyên nói tiếng Tây Ban Nha thì ngôn ngữ bản địa của quý vị là tiếng Tây Ban Nha. [1]Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4512 (m).

Ví dụ khác: Con quý vị là khách hàng của trung tâm khu vực nhưng là trẻ vị thành niên hoặc người trưởng thành do quý vị bảo hộ và quý vị cần thông tin bằng tiếng Tây Ban Nha.  Trung tâm khu vực phải nêu rõ ngôn ngữ bản địa của quý vị là (tiếng Tây Ban Nha) trong Kế Hoạch IPP. [2]Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4646(j)(3).

References
1 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4512 (m).
2 Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế mục 4646(j)(3).