Menu Close

(4.3) Nếu tôi không hiểu những điều mọi người nói tại cuộc họp IPP của mình thì sao?

(4.3) Nếu tôi không hiểu những điều mọi người nói tại cuộc họp IPP của mình thì sao?

Mọi người tại cuộc họp phải nói theo cách quý vị hiểu được. Nếu có người sử dụng một từ hoặc cụm từ quý vị không hiểu, hãy yêu cầu họ giải thích. Nếu quý vị hoặc gia đình quý vị không nói tốt tiếng Anh, hãy yêu cầu có thông dịch viên. Quý vị cũng có thể yêu cầu biên dịch IPP sang ngôn ngữ bản địa của quý vị.[1]Mục 4646(j).

Cuộc họp IPP là cơ hội để quý vị trao đổi về những điều quan trọng đối với bản thân. Quý vị cần phải truyền đạt những điều quý vị cần có từ trung tâm khu vực và các cơ quan khác, chẳng hạn như Medi-Cal và IHSS và từ gia đình, bạn bè và nhà cung cấp dịch vụ của quý vị.

References
1 Mục 4646(j).