Menu Close

(4.45) Trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các dịch vụ y tế hoặc nha khoa trong mọi trường hợp không?

(4.45) Trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các dịch vụ y tế hoặc nha khoa trong mọi trường hợp không?

Trung tâm khu vực có thể thanh toán cho những dịch vụ này trong một vài trường hợp:

  • Khi Medi-Cal và bảo hiểm bị từ chối và trung tâm khu vực tin rằng việc kháng cáo quyết định từ chối này sẽ không thành công;
  • Trong thời gian đang yêu cầu Medi-Cal hoặc bảo hiểm và chưa có quyết định từ chối;
  • Trong thời gian chờ xử lý kháng cáo quyết định từ chối Medi-Cal hoặc bảo hiểm cho một khoản đài thọ và chưa có quyết định cuối cùng; và
  • Khi Medi-Cal hoặc bảo hiểm đã được cấp nhưng chưa bắt đầu.[1]Mục 4659(d).

References
1 Mục 4659(d).