Menu Close

(4.66) Làm thế nào trung tâm khu vực đảm bảo tôi nhận được các dịch vụ và sự hỗ trợ trong IPP của mình?

(4.66) Làm thế nào trung tâm khu vực đảm bảo tôi nhận được các dịch vụ và sự hỗ trợ trong IPP của mình?

Sau khi quý vị và trung tâm khu vực nhất trí về các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần, trung tâm khu vực phải nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ đó cho quý vị. Họ có thể làm được điều này bằng nhiều cách, bao gồm:

Nhận Dịch Vụ Từ Các Cơ Quan Chung

Trung tâm khu vực có thể giúp quý vị nhận dịch vụ từ một cơ quan khác mà cung cấp dịch vụ cho công chúng, chẳng hạn như trường học, Medi-Cal hoặc IHSS. Họ được gọi là “các cơ quan chung”.[1]Mục 4647(a). “Cơ quan chung” là một cơ quan chính phủ có trách nhiệm pháp lý trong việc phục vụ tất cả thành viên của cộng đồng chung và nhận quỹ công … Continue reading Nếu một cơ quan chung có thể cung cấp dịch vụ quý vị cần, trung tâm khu vực phải giúp quý vị nhận dịch vụ này từ cơ quan đó trước khi họ thanh toán cho dịch vụ này.[2]Các Mục 4648(a)(8), 4659.7, và 4646.5(a)(5). Đây là một ý tưởng hay nhưng trong thực tế cách làm này có thể gây ra vấn đề. Đôi khi trung tâm khu vực đề nghị quý vị đến một cơ quan chung mà không đảm bảo các dịch vụ cần thiết có sẵn hoặc các dịch vụ đó sẽ đáp ứng nhu cầu của quý vị. Trung tâm khu vực chịu trách nhiệm bênh vực cho quý vị để đảm bảo các dịch vụ mà quý vị hội đủ điều kiện nhận từ một cơ quan khác thực sự được cung cấp.[3]Mục 4648(b).

Mua Các Dịch Vụ và Sự Hỗ Trợ từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ (Bên Cung Cấp)

Trung tâm khu vực có thể mua trực tiếp các dịch vụ cho quý vị từ nhà cung cấp dịch vụ. Trung tâm khu vực có thể tìm đến nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan hoặc cá nhân đã có thỏa thuận hoặc họ có thể ký hợp đồng riêng biệt với cơ quan hoặc cá nhân mới.[4]Mục 4648(a)(3). Trung tâm khu vực phải tìm nhà cung cấp có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị.

Cung Cấp Cho Quý Vị Các Phiếu Mua Hàng

Trung tâm khu vực có thể cung cấp cho quý vị “phiếu mua hàng” để quý vị mua các dịch vụ hoặc thiết bị cần thiết.[5]Mục 4648(a)(4). Phiếu mua hàng giống như phiếu thanh toán. Phiếu mua hàng cho phép quý vị (hoặc gia đình quý vị, nếu thích hợp) chọn nhà cung cấp dịch vụ.[6]Mục 4512(i). Trung tâm khu vực vẫn phải đảm bảo có sẵn dịch vụ hoặc vật phẩm.

Phát Triển Dịch Vụ Nếu Dịch Vụ Không Tồn Tại

Khi dịch vụ chất lượng tốt không có sẵn hoặc cần được mở rộng, trung tâm khu vực có thể tìm cá nhân hoặc cơ quan bằng “Yêu Cầu Đề Xuất” (Request for Proposal, RFP) hoặc phương thức khác.[7]Mục 4648(e)(1).

Yêu Cầu Tiểu Bang Tài Trợ

Trung tâm khu vực có thể yêu cầu tiền từ Quỹ Phát Triển Chương Trình (Program Development Fund) hoặc kế hoạch sắp xếp trong cộng đồng nhằm bồi hoàn cho chi phí khởi động cần thiết để bắt đầu một chương trình hoặc dịch vụ và sự hỗ trợ mới mà quý vị cần. [8]Mục 4648(e)(2).

Sử Dụng Các Cách Thức Sáng Tạo/Đổi Mới

Trung tâm khu vực có thể sử dụng các mô hình cung cấp dịch vụ sáng tạo và đổi mới, bao gồm hỏi về nguồn hỗ trợ tự nhiên, chẳng hạn như bạn bè hoặc người thân sẵn lòng của khách hàng.[9]Mục 4648(e)(3).

Cung Cấp Điều Trị và Sự Hỗ Trợ Trực Tiếp trong Tình Huống Khẩn Cấp

Thông thường trung tâm khu vực không thể cung cấp điều trị và dịch vụ trị liệu trực tiếp. Thay vào đó, họ phải sử dụng các cơ quan cộng đồng công và tư thích hợp. Tuy nhiên trong trường hợp khẩn cấp, trung tâm khu vực có thể cung cấp điều trị và dịch vụ trị liệu trực tiếp.[10]Mục 4648(f).

DDS Có Thể Trực Tiếp Cung Cấp Dịch Vụ

Để đáp ứng mục đích trong IPP của quý vị trong những tình huống hiếm gặp “khi xác định rằng có các thiếu sót trong hệ thống dịch vụ và sự hỗ trợ hoặc khi xác định rằng khách hàng sẽ không được bất kỳ nhà cung cấp nào cung cấp dịch vụ và sự hỗ trợ trong kế hoạch chương trình cá nhân của họ”, DDS có thể trực tiếp cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ.[11]Mục 4648(g).

References
1 Mục 4647(a). “Cơ quan chung” là một cơ quan chính phủ có trách nhiệm pháp lý trong việc phục vụ tất cả thành viên của cộng đồng chung và nhận quỹ công để thực hiện điều đó. Tiêu đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54302(a)(31).
2 Các Mục 4648(a)(8), 4659.7, và 4646.5(a)(5).
3 Mục 4648(b).
4 Mục 4648(a)(3).
5 Mục 4648(a)(4).
6 Mục 4512(i).
7 Mục 4648(e)(1).
8 Mục 4648(e)(2).
9 Mục 4648(e)(3).
10 Mục 4648(f).
11 Mục 4648(g).