Menu Close

(4.67) Tôi cần biết điều gì về phiếu mua hàng?

(4.67) Tôi cần biết điều gì về phiếu mua hàng?

Phiếu mua hàng là một cách để nhận dịch vụ. Đây là những “phiếu” từ trung tâm khu vực cho phép quý vị thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ cho quý vị. Có các loại phiếu mua hàng cho các dịch vụ như chăm sóc tạm thời, chuyên chở, chăm sóc ban ngày, điều dưỡng tại nhà và tã bỉm.

Ưu điểm của phiếu mua hàng là:

Quý vị có thể sử dụng các phiếu này để mua dịch vụ từ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào quý vị chọn và tránh phải nằm trong danh sách chờ của cơ quan.

Nhược điểm của phiếu mua hàng là:

Những phiếu này buộc quý vị có trách nhiệm tìm nhà cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, bằng việc sử dụng phiếu mua hàng, quý vị sẽ thiết lập quan hệ “người sử dụng lao động và người lao động” giữa quý vị và người được thuê để cung cấp dịch vụ. Là người sử dụng lao động, quý vị phải tuân thủ cả luật tiểu bang và liên bang về việc tuyển dụng, sa thải, báo cáo lương, khấu lưu thuế thu nhập và thuế tiền lương và bồi thường cho người lao động. Trung tâm khu vực phải cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn và đào tạo để giúp quý vị đáp ứng những yêu cầu đó.[1]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54355. Điều quan trọng là trung tâm khu vực không thể buộc quý vị sử dụng phiếu mua hàng thay cho một trong những cách khác để bảo đảm dịch vụ cho quý vị. Điều này đặc biệt đúng nếu, vì tình trạng khuyết tật mà quý vị không thể xử lý được công việc bắt buộc phát sinh thêm.

References
1 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 54355.