Menu Close

(4.30) Trung tâm khu vực có thể ghi âm cuộc họp IPP không?

(4.30) Trung tâm khu vực có thể ghi âm cuộc họp IPP không?

Có thể. Nếu quý vị quyết định ghi âm cuộc họp, trung tâm khu vực cũng có thể tự thực hiện ghi âm cuộc họp. Nếu trung tâm khu vực muốn ghi âm cuộc họp IPP nhưng quý vị không đồng ý, quý vị có quyền nói rằng quý vị sẽ không tham dự cuộc họp nếu họ ghi âm. Nếu quý vị báo với họ là quý vị phản đối, họ không được phép ghi âm cuộc họp.[1]Mục 4646.6.

References
1 Mục 4646.6.