Menu Close

(4.16) Trung tâm khu vực vừa báo là tôi hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực. Khi nào tôi có IPP đầu tiên của mình?

(4.16) Trung tâm khu vực vừa báo là tôi hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực. Khi nào tôi có IPP đầu tiên của mình?

Văn bản IPP của quý vị phải được xây dựng trong vòng 60 ngày sau lần tiếp nhận và đánh giá đầu tiên của quý vị.[1]Mục 4646(c). Vì vậy, quý vị sẽ có cuộc họp IPP và tài liệu IPP của mình trong 60 ngày. Đôi khi – đặc biệt là với IPP đầu tiên – quý vị sẽ cần nhiều hơn một cuộc họp. Cuộc họp tiếp theo phải được tổ chức trong vòng 15 ngày, trừ khi quý vị đồng ý một ngày muộn hơn.[2]Mục 4646(h).

Nếu quý vị không nhận được tin tức từ trung tâm khu vực về ngày tiến hành cuộc họp IPP của quý vị trong vòng 2-3 tuần sau khi trở thành khách hàng của trung tâm khu vực, hãy gọi điện cho trung tâm khu vực và hỏi về thời điểm tổ chức cuộc họp IPP. Quý vị cũng có thể yêu cầu nói chuyện với người của trung tâm khu vực đã giúp quý vị trong quá trình tiếp nhận hoặc hỏi xem ai là điều phối viên dịch vụ của quý vị.

References
1 Mục 4646(c).
2 Mục 4646(h).