Menu Close

(4.70) Nếu trung tâm khu vực đồng ý một dịch vụ nhưng không có nhà cung cấp thì sao?

(4.70) Nếu trung tâm khu vực đồng ý một dịch vụ nhưng không có nhà cung cấp thì sao?

Đôi khi nhóm lập kế hoạch của quý vị sẽ nhất trí rằng quý vị cần một dịch vụ nhưng không có nhà cung cấp cho dịch vụ đó. Đây có thể là một vấn đề nghiêm trọng. Mặc dù điều này có thể khó khăn đối với trung tâm khu vực, họ vẫn phải sử dụng mọi phương thức có thể để thực hiện IPP của quý vị.[1]Hiệp Hội Dành Cho Công Dân Chậm Phát Triển California kiện Sở Dịch Vụ Phát Triển, 38 Báo Cáo Của California số 3 384, 388 (1985). Trung tâm khu vực không có sự lựa chọn về việc có thực hiện IPP không nhưng họ thực sự có quyền lựa chọn về cách họ thực hiện. Trung tâm khu vực có thể xem xét các phương án này:

  • Họ có thể hỏi các nhà cung cấp hiện tại xem họ có cung cấp dịch vụ quý vị cần không, kể cả khi dịch vụ đó khác với các dịch vụ họ thường cung cấp.
  • Họ có thể ký hợp đồng với các cơ quan khác để cung cấp dịch vụ quý vị cần.
  • Họ có thể gửi một “Yêu Cầu Đề Xuất” (Request for Proposals, RFP) đến các tổ chức nhà cung cấp trong khu vực để xem có cơ quan nào sẽ phát triển dịch vụ mới không.
  • Họ có thể tìm hiểu xem nhà cung cấp từ khu vực khác có đến khu vực của quý vị và cung cấp dịch vụ cho quý vị không.
  • Họ có thể yêu cầu DDS cung cấp tiền để khởi động và phát triển một chương trình mới gồm các dịch vụ và sự hỗ trợ.[2]Mục 4648(e).

Xem Câu Hỏi 47 để biết những cách khác nhau mà trung tâm khu vực có thể đảm bảo quý vị nhận được các dịch vụ và sự hỗ trợ được viết vào IPP của quý vị. Trung tâm khu vực cần cung cấp dịch vụ trong cộng đồng quý vị sinh sống. Tuy nhiên, việc phát triển dịch vụ có thể cần thời gian. Đôi khi, không có nhà cung cấp phát triển dịch vụ trong khu vực của quý vị.

Trung tâm khu vực có thể hỏi xem quý vị có chuyển đến một khu vực khác có nhà cung cấp dịch vụ quý vị cần được không. Điều đó thường rất khó để thực hiện. Đôi khi chuyện này xảy ra nếu quý vị cần nhà tập thể và không có sẵn nhà tập thể trong khu vực của quý vị. Trung tâm khu vực có thể thực hiện “tìm kiếm toàn tiểu bang” để tìm cơ sở sẵn có và có thể tìm được một nơi cho quý vị trong một khu vực khác của tiểu bang

Nếu trung tâm khu vực cho biết họ không có một dịch vụ hoặc sự hỗ trợ cụ thể mà quý vị cần và muốn (và không được cung cấp bởi một nguồn “chung”) hoặc trung tâm khu vực sẽ không cung cấp dịch vụ hoặc sự hỗ trợ đó, quý vị có thể kháng cáo. (Xem Chương 10.) Tuy nhiên, trước tiên hãy cân nhắc lý do trung tâm khu vực từ chối yêu cầu của quý vị và tìm hiểu xem có các lựa chọn thay thế mà quý vị có thể đồng ý không.

References
1 Hiệp Hội Dành Cho Công Dân Chậm Phát Triển California kiện Sở Dịch Vụ Phát Triển, 38 Báo Cáo Của California số 3 384, 388 (1985).
2 Mục 4648(e).