Menu Close

(4.4) Nếu tôi không nói được tiếng Anh thì sao? (trước đây là 4.24)

(4.4) Nếu tôi không nói được tiếng Anh thì sao? (trước đây là 4.24)

Việc giao tiếp rõ ràng là rất quan trọng. Nếu quý vị không nói tiếng Anh, gặp khó khăn trong việc hiểu tiếng Anh hoặc cảm thấy thoải mái hơn khi nói bằng ngôn ngữ khác, hãy báo cho trung tâm khu vực sớm nhất có thể. Họ phải cung cấp thông dịch viên. Quý vị có thể có thông dịch viên tại mỗi cuộc họp, nếu cần. Quý vị cũng có thể đưa một người bạn hoặc thành viên gia đình nói tiếng Anh để trợ giúp. Tuy nhiên, trung tâm khu vực không thể buộc quý vị đưa một người bạn đến làm thông dịch viên cho quý vị.

Luật trao cho quý vị quyền được:

  • Nhận bản dịch của IPP và các tài liệu khác của quý vị và
  • Có thông dịch viên cho cuộc họp hoặc các cuộc nói chuyện qua điện thoại.[1]Các Mục 4502.1 và 4646(g)&(j).

Nếu trung tâm khu vực của quý vị từ chối biên dịch tài liệu hoặc cung cấp thông dịch viên, hãy gọi đến Disability Rights California hoặc OCRA để được trợ giúp.

References
1 Các Mục 4502.1 và 4646(g)&(j).