Menu Close

(4.10) Ai sẽ xây dựng IPP?

(4.10) Ai sẽ xây dựng IPP?

Nhóm lập kế hoạch sẽ xây dựng IPP cho quý vị. Nhóm lập kế hoạch gồm có:

  • Quý vị
  • Phụ huynh quý vị nếu quý vị là trẻ vị thành niên
  • Người bảo hộ hoặc người đại diện được ủy quyền, nếu quý vị có và quý vị là người trưởng thành
  • Một hoặc nhiều người từ trung tâm khu vực, bao gồm điều phối viên dịch vụ của quý vị
  • Bất kỳ người nào quý vị mời, chẳng hạn như một nhà cung cấp dịch vụ.[1]Mục 4512(j). Nếu quý vị sống ở một Trung Tâm Phát Triển (Development Center), nhân viên của Trung Tâm Phát Triển đó cũng sẽ tham dự cuộc họp. Mục 4418.3(c)

Cuộc họp IPP phải mang tính hợp tác. Nhóm của quý vị cùng nhau làm việc để tìm các cách giúp quý vị đạt được mục đích và mơ ước. Quý vị phải cho biết hy vọng, mơ ước và thách thức của mình. Và trung tâm khu vực mang đến kinh nghiệm và kiến thức của họ về các dịch vụ và sự hỗ trợ sẵn có để trợ giúp quý vị.

References
1 Mục 4512(j). Nếu quý vị sống ở một Trung Tâm Phát Triển (Development Center), nhân viên của Trung Tâm Phát Triển đó cũng sẽ tham dự cuộc họp. Mục 4418.3(c)