Menu Close

(4.33) Trung tâm khu vực có thể quyết định việc họ cần đánh giá trước khi viết IPP của tôi không?

(4.33) Trung tâm khu vực có thể quyết định việc họ cần đánh giá trước khi viết IPP của tôi không?

Có. Nếu quý vị cần và muốn có một số loại dịch vụ hoặc sự hỗ trợ, những đánh giá chính thức có thể được thực hiện trước cuộc họp hoặc giữa các cuộc họp. Các đánh giá có thể được thực hiện nếu quý vị cần:

  • dịch vụ quản lý hành vi,
  • trị liệu nghề nghiệp và/hoặc trị liệu vật lý hoặc
  • hỗ trợ đời sống.

Đánh giá phải được thực hiện bởi người đủ điều kiện. Đánh giá phải diễn ra trong môi trường tự nhiên bất cứ khi nào có thể. Đánh giá phải bao gồm việc thu thập thông tin từ quý vị, gia đình, bạn bè, nhà cung cấp và người bênh vực của quý vị cùng với những người đại diện khác. Ngoài ra, đánh giá phải thể hiện sự quan tâm đến lối sống và nền tảng văn hóa của quý vị cùng gia đình quý vị.[1]Mục 4646.5(a)(1).

References
1 Mục 4646.5(a)(1).