Menu Close

(4.18) Tôi có thể yêu cầu cuộc họp IPP để thay đổi sự hỗ trợ dành cho mình vào bất kỳ lúc nào không?

(4.18) Tôi có thể yêu cầu cuộc họp IPP để thay đổi sự hỗ trợ dành cho mình vào bất kỳ lúc nào không?

Có. Quý vị có thể có cuộc họp IPP bất kỳ khi nào quý vị nghĩ rằng mình cần cuộc họp vì muốn thay đổi các dịch vụ và sự hỗ trợ. Cuộc họp phải diễn ra trong vòng 30 ngày kể từ khi quý vị yêu cầu đánh giá IPP. [1]Mục 4646.5(b).

References
1 Mục 4646.5(b).