Menu Close

Chương 4: Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân

Chương 4: Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân

Chương này cung cấp cho quý vị câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất về Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân, gọi tắt là IPP. Chúng tôi sẽ giải thích định nghĩa về IPP, cách xây dựng IPP phù hợp với quý vị và cách thực hiện IPP của quý vị.

Quý vị cũng sẽ tìm hiểu cách:

  • Thay đổi IPP khi nhu cầu của quý vị thay đổi
  • Nhận thông tin bằng ngôn ngữ mà quý vị có thể hiểu
  • Sử dụng phiếu mua và làm việc với trung tâm khu vực để nhận các dịch vụ và sự trợ giúp quý vị cần

Thông tin này chủ yếu được dẫn từ một luật tiểu bang có tên là Đạo Luật Lanterman, bắt đầu tại mục 4500, Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California. Chúng tôi cung cấp cho quý vị mục trong luật tiểu bang này để quý vị có thể tìm thông tin chúng tôi đề cập trong đây. Quý vị có thể phải xem xét luật này để nhận các dịch vụ quý vị cần. Khi quý vị thấy từ “Section(s)” (“(Các) Mục”), theo sau là một con số và không có thông tin khác, thì chính là (các) mục của Đạo Luật Lanterman. Để đọc Đạo Luật Lanterman, nhấp vào đây.