Menu Close

Chương 10: Kháng Cáo và Khiếu Nại: Bất Đồng với Trung Tâm Khu Vực, Trung Tâm Phát Triển hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

Chương 10: Kháng Cáo và Khiếu Nại: Bất Đồng với Trung Tâm Khu Vực, Trung Tâm Phát Triển hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

QUAN TRỌNG: Những thay đổi lớn đối với quy trình kháng cáo sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng Ba năm 2023. Vui lòng đọc kỹ thông tin này vì các quyền của quý vị sẽ thay đổi. 

Chương này giải thích cách xử lý những bất đồng với trung tâm khu vực, trung tâm phát triển và nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm:

  • Cách kháng cáo khi quý vị không đồng ý
  • Các quy tắc thông báo về những thay đổi trong các dịch vụ hoặc sự hỗ trợ dành cho quý vị
  • Cách thực hiện phiên điều trần
  • Cách thực hiện khiếu nại
  • Bất đồng với nhà cung cấp dịch vụ và sự hỗ trợ

Thông tin này chủ yếu được dẫn từ một luật tiểu bang có tên là Đạo Luật Lanterman, bắt đầu tại mục 4500, Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California. Chúng tôi cung cấp cho quý vị mục trong luật tiểu bang này để quý vị có thể tìm thông tin chúng tôi đề cập trong đây. Quý vị có thể phải xem xét luật này để nhận các dịch vụ quý vị cần. Khi quý vị thấy từ “Section(s)” (“(Các) Mục”), theo sau là một con số và không có thông tin khác, thì chính là (các) mục của Đạo Luật Lanterman. Để đọc Đạo Luật Lanterman, nhấp vào đây.