Menu Close

(4.65) Trung tâm khu vực có phải đảm bảo thực hiện IPP của tôi không?

(4.65) Trung tâm khu vực có phải đảm bảo thực hiện IPP của tôi không?

Trung tâm khu vực phải nỗ lực để đảm bảo thực hiện IPP của quý vị, bao gồm:

  • Nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ được xác định trong IPP của quý vị. Điều này là đúng nếu dịch vụ do trung tâm khu vực cung cấp hoặc do người khác được trung tâm khu vực thanh toán để cung cấp hoặc dịch vụ được các cơ quan chung hoặc người hỗ trợ tự nhiên cung cấp. (Hãy mô tả cụ thể về các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị muốn và cần.)[1]Các Mục 4648(a) và 4646.5(a)(5).
  • Bênh vực cho các quyền pháp lý, dân sự và dịch vụ của quý vị để đảm bảo quý vị nhận các dịch vụ được liệt kê trong IPP.[2]Các Mục 4648(b) và 4512(b). (Xem Câu hỏi 47.)
  • Xác định và xây dựng Vòng Hỗ Trợ cho quý vị.[3]Mục 4648(c).
  • Đảm bảo chất lượng của các dịch vụ quý vị nhận được.[4]Mục 4648(d).
  • Phát triển các chương trình mới, nếu những điều quý vị cần hiện không tồn tại hoặc không được cung cấp.[5]Mục 4648(e).

References
1 Các Mục 4648(a) và 4646.5(a)(5).
2 Các Mục 4648(b) và 4512(b).
3 Mục 4648(c).
4 Mục 4648(d).
5 Mục 4648(e).