Menu Close

Chương 5: Bênh Vực Cho Bản Thân

Chương 5: Bênh Vực Cho Bản Thân

Chương này đề cập đến việc bênh vực cho bản thân, bênh vực cho người khác và nhận sự hỗ trợ từ tổ chức bênh vực. Chương này bao gồm:

  • Bênh Vực Là Gì?
  • Các Tổ Chức Bênh Vực
  • Kỹ Năng Bênh Vực Cá Nhân
  • Các Cơ Hội Bênh Vực Hệ Thống

Thông tin này chủ yếu được dẫn từ một luật tiểu bang có tên là Đạo Luật Lanterman, bắt đầu tại mục 4500, Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California. Chúng tôi cung cấp cho quý vị mục trong luật tiểu bang này để quý vị có thể tìm thông tin chúng tôi đề cập trong đây. Quý vị có thể phải xem xét luật này để nhận các dịch vụ quý vị cần. Khi quý vị thấy từ “Section(s)” (“(Các) Mục”), theo sau là một con số và không có thông tin khác, thì chính là (các) mục của Đạo Luật Lanterman. Để đọc Đạo Luật Lanterman, nhấp vào đây