Menu Close

(4.59) Quy trình IPP có khác không nếu tôi sống trong Trung Tâm Phát Triển?

(4.59) Quy trình IPP có khác không nếu tôi sống trong Trung Tâm Phát Triển?

Không. Các yêu cầu về IPP giống nhau cho dù quý vị sống ở đâu. Tuy nhiên, nếu quý vị sống trong Trung Tâm Phát Triển (Developmental Center, DC), nhân viên DC, thay mặt nhân viên trung tâm khu vực, sẽ điều phối quy trình của nhóm lập kế hoạch. Kể cả khi quý vị sống trong DC, trung tâm khu vực phải tiếp tục tham gia vào quy trình IPP. Nhóm lập kế hoạch phải bao gồm một hoặc nhiều người đại diện của trung tâm khu vực.[1]Mục 4512(j). Nhân viên trung tâm khu vực có vai trò quan trọng vì họ biết các dịch vụ và sự hỗ trợ giúp quý vị trở lại cộng đồng. Đạo Luật Lanterman có lưu ý về tầm quan trọng của việc điều phối với các trung tâm khu vực và các dự án phát triển nguồn lực khu vực để đưa mọi người về với cộng đồng.[2]Mục 4418.3. Nếu người của trung tâm khu vực vắng mặt ở cuộc họp của quý vị, hãy yêu cầu họ tham gia, tốt nhất là trực tiếp, tất cả các cuộc họp nhóm lập kế hoạch của quý vị.

References
1 Mục 4512(j).
2 Mục 4418.3.