Menu Close

(4.42) Tôi có thể nhận thiết bị đặc biệt hoặc công nghệ hỗ trợ qua IPP không?

(4.42) Tôi có thể nhận thiết bị đặc biệt hoặc công nghệ hỗ trợ qua IPP không?

Có thể. Hãy trao đổi về nhu cầu của quý vị đối với thiết bị đặc biệt hoặc công nghệ hỗ trợ tại cuộc họp IPP. Trung tâm khu vực trước tiên có thể giúp quý vị nhận thiết bị quý vị cần từ một cơ quan chung, chẳng hạn như:

  • Dịch Vụ Trẻ Em California (California Children’s Services),
  • Medi-Cal,
  • bảo hiểm tư nhân hoặc
  • Sở Phục Hồi Chức Năng California (California Department of Rehabilitation).[1]Các Mục 4659(a) và 4648(a)(8).

Nếu quý vị đang ghi danh vào một chương trình giáo dục đặc biệt, trung tâm khu vực có thể giới thiệu quý vị đến học khu của quý vị để nhận thiết bị đặc biệt hoặc công nghệ hỗ trợ. Học khu có thể cung cấp điều này nếu quý vị cần cùng một thiết bị cho việc học và nếu học khu cho phép quý vị mang thiết bị về nhà. Tuy nhiên, nếu thiết bị quý vị cần cho việc học khác với thiết bị quý vị cần ở nhà hoặc cộng đồng hoặc nếu học khu không cho phép quý vị mang về nhà, việc giới thiệu đến học khu sẽ không đáp ứng được nhu cầu này.

Nếu phát sinh sự chậm trễ, trung tâm khu vực có thể thanh toán cho thiết bị đặc biệt hoặc công nghệ hỗ trợ trong khi chờ đợi.[2]Trong một vụ kiện, Tòa Án Tối Cao California tán thành quyết định của phiên điều trần hành chính, đó là ra lệnh cho trung tâm khu vực cung cấp các dịch vụ … Continue reading Nếu không có cơ quan chung nào khác có thể thanh toán cho thiết bị, và một dịch vụ, thiết bị hoặc công nghệ là cần thiết để thực hiện IPP của quý vị, trung tâm khu vực phải sử dụng các nguồn lực của họ để cung cấp dịch vụ, thiết bị hoặc công nghệ đó.

Đảm bảo IPP của quý vị bao gồm lịch biểu và xác định người sẽ giúp quý vị nhận công nghệ hỗ trợ hoặc thiết bị từ một cơ quan hoặc chương trình khác chịu trách nhiệm cung cấp.

References
1 Các Mục 4659(a) và 4648(a)(8).
2 Trong một vụ kiện, Tòa Án Tối Cao California tán thành quyết định của phiên điều trần hành chính, đó là ra lệnh cho trung tâm khu vực cung cấp các dịch vụ giáo dục trong thời gian bất đồng với học khu. T.S. kiện Trung Tâm Khu Vực Hạt North Los Angeles, OAH Vụ Kiện Số L-2002070084, được xác nhận trong T.S. kiện Clifford Allenby và những người khác, Tòa Thượng Thẩm Los Angeles Vụ Kiện Số BS 079835.