Menu Close

(4.23) Ngoài luật tiểu bang, còn luật nào khác cấp cho tôi quyền giao tiếp?

(4.23) Ngoài luật tiểu bang, còn luật nào khác cấp cho tôi quyền giao tiếp?

Cơ quan tiểu bang giám sát các trung tâm khu vực – Sở Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental Services, DDS) – là một tổ chức công theo Tiêu Đề II trong Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, ADA).  Theo Tiêu Đề II, các tổ chức công phải cung cấp trợ giúp và dịch vụ bổ trợ thích hợp cho người khuyết tật. [1]42 U.S.C. mục 12132 và các mục tiếp theo   Vì DDS ký hợp đồng với trung tâm khu vực để cung cấp dịch vụ cho người bị khuyết tật phát triển nên trung tâm khu vực cũng như DDS bị cấm phân biệt đối xử đối với cá nhân bị khuyết tật.  [2]42 U.S.C. Mục 12132; 28 C.F.R. mục 35.130(a) và (b)(1) Điều đó nghĩa là dịch vụ của trung tâm khu vực phải bao gồm trợ giúp và dịch vụ bổ trợ thích hợp nếu cần. Khi quyết định phương thức giao tiếp với quý vị, trung tâm khu vực phải xem xét trợ giúp và dịch vụ bổ trợ mà quý vị yêu cầu.  [3]42 U.S.C. mục 12131; xem thêm 28 C.F.R. mục 35.160(b).

Trung tâm khu vực chỉ có thể tránh chịu các trách nhiệm này nếu họ có thể chứng minh được việc tuân thủ đó sẽ làm thay đổi căn bản các dịch vụ trung tâm khu vực đang cung cấp hoặc sẽ gây khó khăn quá mức cho trung tâm khu vực [4] 28 C.F.R mục 35.150(a)(3).

Nếu quý vị cho rằng trung tâm khu vực đang vi phạm ADA, quý vị nên nộp đơn khiếu nại với Sở Tư Pháp; quý vị có thể tìm thấy thông tin về cách nộp đơn khiếu nại ADA tại https://www.ada.gov/file-a-complaint/.  

References
1 42 U.S.C. mục 12132 và các mục tiếp theo
2 42 U.S.C. Mục 12132; 28 C.F.R. mục 35.130(a) và (b)(1)
3 42 U.S.C. mục 12131; xem thêm 28 C.F.R. mục 35.160(b).
4 28 C.F.R mục 35.150(a)(3).